تبلیغات
خوشه‌ویستی-كورد-كوردستان

خوشه‌ویسترین که‌ست (الله)‌* بیت جوانترین وشه‌ت( سبحانه‌الله)‌ *بیت باشترین هاوریت( قورئان)* بیت خوشترین جیگات( به‌هه‌شت) بیت

بنیان های تاریخی کردها [زمانی کوردی ( زبان کردی) , ]بنیان های تاریخی کردها

گذشته روایات تاری از طایفه مغان، نگهبان دین باستانی ایران را از قوم ماد، یعنی از تیره كردان معرفی میكنند. وجود آتشكدهی بزرگ «آذرگشنسب» در تخت سلیمان كه آتش مقدس آن بیش از هزار سال خاموشی نگرفت، این نظر را تقویت میكند.

به گواهی تاریخ از همان آغاز كه سرنوشت مشترك و تاریخی اقوام ایرانی رقم زده میشود، كردان نقش بنیادینی در شكلگیری محتوم آن داشتهاند. چنان كه در جنبش بزرگ ایرانی نژادان آریایی برای جای گیری در بخشهای باختری و جنوبی فلات ایران، كردان به همراه پارسیان پیش آهنگ دیگر ایرانیان بودهاند. دولت بزرگ ماد كه نخستین دولت ایرانی پایه گرفته بر فلات ایران بود، «كرد» شمرده میشد. زیرا كه مادها، اسلاف كردها هستند. كورش كه توانست آرمان مادها را تحقق بخشد و فلات ایران را به زیر یك پرچم درآورد، از سوی مادر نسبت به كردان میبرد. اردشیر بابكان بنیانگذار دولت بزرگ ساسانی كه نسبت به بازرنگیان میرساند، كردتبار به شمار میآمد.

روایتهای تاریخی به روشنی مینمایند كه طایفهی «بازرنگیان» فارس از تیره كردان آن سرزمین بوده‏اند،  همانگونه كه طایفهی شبان كاره هم كه از اواخر دورهی آل بویه طی چند سده در قسمتی از سرزمین فارس صاحب قدرت و شوكت بودند، از تبار كردان فارس به شمارند.تیرهی ایرانی نژاد كرد در طول تاریخ نه تنها سرنوشت مشترك با دیگر تیرههای ایرانی نژاد فلات ایران داشته است، بلكه در دورههایی از زندگی ملت ایران با بردوش كشیدن رسالت راهبری جامعهی بزرگ اقوام ایرانی، توانسته است شكوهمندترین دوران سرافرازی تاریخ ایران را نیز پدید آورد. كششهای تاریخی این سرنوشت مشترك سبب شده است كه حتی در دوران تجزیهی سرزمینهای كردنشین از ایران (چه به هنگام تسلط جبارانهی امپراتوری عثمانی و چه در زمان حكومت غاصبانهی دولتهای مخلوق استعمار بر این سرزمینها)، فریاد آزادگی بخش وحدت خواه مردم كرد برای پیوند با میهن بزرگ جامعهی اقوام ایرانی خاموشی نگیرد.

امپراتوری عثمانی، از زمره حكومتهایی بود كه پس از حكومت تازیان، «دین» را ابزار كشورگشایی و سركوب ملتها و اقوام دیگر قرار داده بود.

به گفتهی فردوسی:

 زیان كسان از پی سود خویش     بجویندو دین اندر آرند پیش

در این میان، تنها مانع برابر به بردگی كشاندن ملتها به نام دین از سوی امپراتوری عثمانی، ملت ایران بود. از این رو، امپراتوری مزبور نه تنها با ملت ایران بلكه با همهی وابستگان نژادی و فرهنگی ملت ایران، در ستیز بود. قتلعام مكرر شیعیان و سركوب بیوقفه كردها، از چنان دشمنیها ریشه میگرفت.

با پیروزی انقلاب عثمانی در سال 1908 میلادی، «تركهای جوان» صحنه گردان امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن امپراتوری شدند. تداوم اندیشهی آنان در قالب «حكومت كنونی تركیه» موج تازهای از دشمنی و تهاجم بر ضد تیرههای وابسته به ملت ایران را در پی داشت.

بدین سان، در آستانهی فروپاشی امپراتوری عثمانی و زایش حكومت تركیه، «شوونسیم نژادی» جایگزین «شوونیسم مذهبی» شد. نماد این سیاست تهاجمی نژادگرایانه، جعل اندیشهی «پان تركیسم»، از سوی تركهای جوان بود كه تا به امروز نیز همهی حكومتهای حاكم بر تركیه، میراث خونین آن را به دوش میكشند.

اگر در گذشته، امپراتوری عثمانی( دین) را ابزار سركوب قرار داده بود، دولتهای تركیه در قالب اندیشهی نژادگرایانه، سیاست قومكشی و پاكسازی نژادی را به مورد اجرا گذاردهاند.

از آشكارترین تظاهرات سیاست مزبور. قتل عام بیش از 5/1 میلیون از هم فرهنگان، هم تاریخان و هم ریشگان ارمنی ما در 24 آوریل 1915 (پنجم اردیبهشت ماه 1294 خورشیدی) و كوشش در زدودن هویت اصیل كردها، زیر نام «تركان كوهستانی» است.

در آغاز، برخورد كردهای سرزمینهای تجزیه شده برابر تبلیغات و اقدامات نژادگرایان «ترك»، شكل فرهنگی- سیاسی داشت. بدینسان كوشش بر این بود تا بیشتر بر هویت تاریخی و ایرانی و آریایی كردها تاكید شود. اما به زودی با افزایش فشار توام با خشونت و كشتار برای «ترك ساختن» كردها و كردستان، مقاومتها عمق بیشتری یافت. بدینسان مبارزه برای دفاع از حقوق تاریخی و نژادی كرد، به صورت خیزشهای مسلحانه در گوشه و كنار كردستان، ظاهر شد. مبارزات مسلحانه «شیخ سعید هرتوشی» و «سید عبدالقادر نقشبندی» از اقطاب فرقه نقشبندی در اواخر دوران عثمانی را میتوان از مهمترین هستههای اولیهی این مقاومت و خیزش مسلحانه نام برد.

به دنبال فروپاشی امپراتوری عثمانی در پایان جنگ جهانی اول و ایجاد حكومتهای به اصطلاح عربی از سوی استعمار انگلیس و فرانسه بر پهنهی متصرفات امپراتوری مزبور در خاورمیانه، دامنهی تجاوز بر كردها نیز گسترش یافت. این بار در كنار عنصر ترك، عنصر عرب نیز دستاندركار اجرای «سیاست سرزمین سوخته» و «نسل كشی» كردها شد. برابر شدت یافتن «كردستیزی»، دولتهای استعمارگر و حكومتهای دستنشاندهی آنان، مقاومت رهایی بخش و نبرد مسلحانه كردها نیز به سر تا سر كردستان اشغالی گسترده شد.

در این میان رستاخیز آزادگی بخش ایرانی نژادان كرد در قلمرو كشور استعمار ساخته عراق به سبب پیوندی كه از آغاز با مبارزات ضد استعماری شاخه دیگری از وابستگان فرهنگی ایران یعنی شیعیان آن سرزمین داشت، از برجستگی ویژهای برخوردار میباشد. خیزش گران «كرد» و قیامگران شیعه (دو شاخهی نژادی و فرهنگی وابسته به ملت بزرگ ایران)، در مواقع بسیار و با همآهنگ كردن مبارزات بر ضد استعمار انگلیس و حكومت دست نشاندهی بغداد، قیامهای عمومی و فراگیری را در سرتاسر عراق برپا كردند. چنان چه به هنگام قیام شیعیان در اوایل شهریور 1301 خورشیدی بر ضد دولت استعمارگر انگلیس و حكومت دستنشاندهی آن در عراق كه شهرهای مذهبی میان رودان و نیز شهر بغداد را فرا گرفت، «شیخ محمود برزنجی» از اقطاب بزرگ فرقه قادری برای كاستن از فشار نیروهای مشترك انگلیس و عرب بر قیامگران شیعه، سرتاسر كردستان واقع در قلمرو عراق را برعلیه آنان شورانید. بدین سان، قیام علیهی سلطهی ظالمانهی استعمار، سرتاسر عراق را دربرگرفت. مبارزان «كرد» در این نبردها، ضربات سختی بر نیروهای مشترك انگلستان و عرب وارد ساخت و شهرهای كردنشین بسیاری را از اشغال آنان خارج كردند. شیخ محمود برزنجی در مناطق آزاد شدهی كردستان آن سوی مرز، حكومت «آریایی كرد» را اعلام داشت. اگرچه دولت انگلیس پس از مدتها و با تحمل تلفات بسیار توانست به كمك نیروهایی كه از هندوستان آورده بود، قیام عمومی مردم میان رودان را سركوب كند، اما اقتدار استعمار انگلیس با این قیام دچار آسیب فراوان گردید و از هیبت و قدرت آن نه تنها در «میان رودان» بلكه در شبه قاره هند نیز كاسته شد.

با آغاز جنگ جهانی دوم، هماهنگی میان جنبش «كرد» و نهضت شیعیان به صورت قیامهای گسترده و عمومی بر علیه نیروهای انگلیس و حكومتزادهی استعمار در میان رودان (عراق) نمایان شد. بر اثر این قیامها و پشتیبانی عمومی مردم، رشید عالی گیلانی در هجدهم فروردین ماه 1319 خورشیدی (7 آوریل 1940 میلادی)، قدرت را در عراق به دست گرفت.  

سران حكومت دستنشاندهی بغداد از عراق گریختند، دولت انگلیس با بهرهگیری از نیروهای مستقر در اردن و پایگاههای هوایی خود در عراق، پس از نبردهای خونین بسیار، سرانجام قیام را سركوب كرد. اما میان رودان و به ویژه مناطق كردنشین این سرزمین همچنان ناآرام باقی ماند.

كردان ساكن شمال عراق، در سال 1319 خورشیدی (1940 میلادی) برای ادامهی مبارزه، حزب هیوا (امید) را بنیان گذاردند. اما كمونیستها كه در جریان جنگ دوم، متحد انگلیسها بودند، با نفوذ در صفوف حزب «هیوا» سبب انشعاب این حزب شدند. پس از این ناكامی، گروههای مبارز كرد و برخی عناصر ناسیونالیست جدا شده از حزب هیوا، تشكیلات جدیدی را به نام حزب رزگاری (آزادی) سازمان دادند. در سال 1325 خورشیدی گروههای فعال دو حزب رزگاری و «هیوا» برای تشكیل جبههای واحد، در همایشی گردهم آمده و «پارت دموكرات كردستان» (آن سوی مرز) را، بنیاد نهادند.

همایش به اتفاق آراء ملامصطفی بارزانی رهبر جنگجویان كرد را كه در آن هنگام در حال نبرد با نیروهای حكومت بغداد بود، به عنوان دبیركل حزب جدید برگزید. در بیانیهی این همایش، دفاع از حقوق تاریخی و نژادی تمامی ایرانینژادان و وابستگان فرهنگی آنان در عراق، آرمان مبارزاتی پارت دموكرات كردستان اعلام گردید. به دنبال كنگرهی مزبور، روزنامه خبات (كوشش) به عنوان ارگان رسمی و تئوریك پارت دموكرات كردستان (آن سوی مرز) منشتر گردید. با تشكیل پارت دموكرات كردستان مبارزه علیه حكومت بغداد و سیاستهای تبعیض نژادی، فراگیرتر شد. رستاخیز كردستان (آن سوی مرز) علیرغم همه توطئهها و كارشكنیهای دشمنان به پیروزهای بزرگی در بعد نظامی و سیاسی دست یافت و توانست حقانیت خود را در داخل و خارج عراق بر همگان آشكار كند.

ملامصطفی بارزانی با اعلام این نظر كه «هركجا كرد زندگی میكند، آن جا ایران است» همواره بر پیوند ناگسستنی تاریخی و نژادی كردان با دیگر ایرانیان تاكید داشت.

  مجموع جمعیت كرد در آن سوی مرزها، میان 6/19 تا 21 میلیون تن برآورد میگردد:

الف- در قلمروی جمهوری تركیه: كردهای ساكن قلمرو جمهوری تركیه، در نشریات آماری و مكاتبات رسمی دولت تركیه به عنوان «تركهای كوهستانی»؟!، نامر برده میشدند.

 جمعیت كردهای ساكن تركیه میان 4/14- 3/15 میلیون(خوشه ویست: این رقم طبق آمار ترکیه است و مطمئنا اشتباه بوده و طبق آمار غیر رسمی جمعیت کردهای ترکیه بین 20 تا 25 میلیون نفر می باشد) تن برآورد میگردد. این رقم كمابیش 6/23- 25 درصد از كل جمعیت كشور مزبور را دربرمیگیركردها در ده استان تركیه، واقع در خاور و جنوب خاوری كشور مزبور، دارای اكثریت هستند. شهرهای وان، دیار بكر، ارض روم، تبلیس و... در حوزهی سرزمینهای كردنشین قرار دارند. در آمارهای رسمی دولت تركیه، ارقام واقعی مربوط به جمعیت كردها، منتشر نمیگردد و در بیشتر نشریان آماری تركیه، نام «كرد» به چشم نمیخورد. و از آنان به نام «تركهای كوهستانی»، نام برده میشود.

 ب- در قلمروی جمهوری عراق: جمعیت كردهای ساكن حكومت عراق كه بیشتر در شمال كشور مزبور متمركزند، حدود 6/5 میلیون تن برآورد میگردداین جمعیت 5/26 درصد از كل جمعیت كشور مزبور را دربرمیگیرد شهرهای مهم كردنشین قلمرو حكومت عراق عبارتند از: اربیل(هه‌ولیر)،رواندز، حلبچه، سلیمانیه، كركوك، موصل و...

پ- قلمروی جمهوری سوریه: بیشتر  كردهای ساكن سوریه در سه مرز عراق، تركیه و سوریه و همچنین در اطراف دمشق ساكن هستند. جمعیت كردهای ساكن كشور مزبور حدود 5/1 میلیون تن برآورد میگردد كه كمابیش 9 درصد كل جمعیت كشور مزبور را تشكیل میدهد. بخش قابل ملاحظهای از ساكنان بلندیهای گلان (جلان) نیز كرد هستند.

ت- جمهوری ارمنستان: جمعیت كردهای ساكن قلمرو ارمنستان كه بیشتر در بخشهای خاوری جمهوری مزبور ساكناند، كمابیش 250 هزار تن برآورد میگردد. جمعیت این جمهوری در سال 1993 برابر با، 3730000 تن برآورد گردیده است

ث- جمهوری آذربایجان (اران): كردها ساكن این جمهوری در منطقه «لاچین» قرهباغ متمركز هستند و جمعیت آنان حدود 26 هزار برآورد میگردد.

 

ج- جمهوری خودمختار نخجوان: در بخش شمال غربی جمهوری خودمختار مزبور، حدود 25 هزار تن كرد زندگی میكنند. جمعیت نخجوان در سال 1995 حدود 306 هزار تن برآورد گردیده است.

چ- لبنان: بیشتر كردهای ساكن لبنان در بخش شمال باختری بیروت ساكناند و جمعیت آنها حدود 100 هزار تن برآورد میگردد. جمعیت كشور مزبور در سال 1995 برابر با 4 میلیون تن برآورد گردیده است.

ح- جمهوری تركمنستان: كردها در این جمهوری نوخاسته پراكندهاند. در برگهای هویت جمهوری مزبور، ایرانیان و ایرانی نژادان را بیشتر زیر عنوان «كرد» ، ردهبندی میكنند. جمعیت كردهای ساكن جمهوری تركمنستان، با تعریف بالا، بیش از 500 هزار تن برآورد میشوند. البته همچنان چه گفته شد، در این آمار بیشتر ایرانیان، مردم اران و ... را نیز در برمیگیرد.(تمام آمار فوق طبق آمار حکومتی بوده و مربوط به چند سال قبل می باشد و کردها جمعیت کردها را بیشتر از این مقدار تخمین می زنند)

 
نوشته شده توسط خوشه ویست در  پنجشنبه 2 تیر 1390 و ساعت 12:01 ب.ظ


() نظر
       
سلام من خوشه ویست هستم این یک وبلاگ در مورد کردکردستان، فرهنگ وآداب و رسوم ملت کرد است. از دوستانی که سر می زنند تشکر می کنم دوست عزیزم روزرین من را در گرد آوری مطالب بسیار کمک کردند متشکرم
بایگانی

 نویسندگان

خوشه ویست (149)


موضوعات

وتەی ناوداران (سخن بزرگان) (1)
شاعران معاصر کرد (شاعیرانی هاوچه‌ڕخی کورد) (2)
مطلب موقتی (مناسبتی) (1)
شیعر و قسه ی خوش * سورانی * (32)
شیعر و قسه ی خوش * کورمانجی * (10)
گه وره پیاوانی کورد(بزرگان کرد) (40)
زمانی کوردی ( زبان کردی) (32)
چیروک و داستان (3)
متفرقه (19)


 آرشیو

بهمن 1391 (1)
دی 1391 (1)
آبان 1391 (1)
شهریور 1391 (2)
تیر 1391 (1)
خرداد 1391 (2)
اردیبهشت 1391 (2)
فروردین 1391 (1)
اسفند 1390 (1)
دی 1390 (1)
آذر 1390 (1)
آبان 1390 (1)
مهر 1390 (3)
شهریور 1390 (4)
مرداد 1390 (3)
تیر 1390 (5)
خرداد 1390 (5)
اردیبهشت 1390 (4)
فروردین 1390 (2)
اسفند 1389 (5)
دی 1389 (1)
آذر 1389 (1)
آبان 1389 (2)
مهر 1389 (2)
مرداد 1389 (2)
تیر 1389 (2)
خرداد 1389 (2)
اردیبهشت 1389 (1)
فروردین 1389 (1)
اسفند 1388 (1)
بهمن 1388 (2)
دی 1388 (1)
آذر 1388 (2)
مهر 1388 (2)
شهریور 1388 (2)
مرداد 1388 (1)
تیر 1388 (2)
خرداد 1388 (3)
اردیبهشت 1388 (3)
فروردین 1388 (2)
اسفند 1387 (4)
بهمن 1387 (3)
دی 1387 (2)
آذر 1387 (4)
آبان 1387 (5)
مهر 1387 (3)
شهریور 1387 (2)
مرداد 1387 (2)
تیر 1387 (2)
خرداد 1387 (2)
لینكدونی
کامیاران و کامیارانی‌ها (-)
خویندکارانی کوردستانی زانکوی ئیلام (-)
کتابخانه هه ورامان ؛یانه وکتێبۆ هه ورامانی (-)
ژوانگه (-)
کامیاران و کامیارانی ها (-)
چوپان دروغگو (-)
کلهر (-)
کلهرستان (-)
کردستان سرزمین نیکی ها (-)
کردستان شناسی (-)
ئاپۆرە (-)
كورده‌واری (-)
رازیار (-)
هووز لک (-)
رومشگان (-)
دانلودآهنگ جدیدوقدیمی كردی (كوردی) (-)
کتیبخانه‌ی کوردی ئه‌وین (-)
نقده نه‌غه‌ده سندووس (-)
بوکی کوردستان (-)
سرشک مریوان (-)
تاریخ کردستان (-)
دل نوشته (-)
پالنگانپالنگان،كامیاران،هورامان،كورده واری (-)
اشعار و ترانه كوردی كورمانجی (-)
هورامان هانه به‌رچه‌م (-)
کوردی جنوبی (-)
آب و آفتاب و آینه (-)
سنقر و کلیایی (-)
سقز (-)
مهاباد (-)
تروسکه‌ ئاگر (-)
كورد و كوردستان (-)
هوز له‌ك(لكستان) (-)
فرهاد کرد (عکسهایی از کردستان) (-)
Lîstêk_لیستئک (کرمانج سرای) (-)
بزرگترین منبع اطلاع رسانی کردستان (-)
شاباد (-)
سومای چاو (-)
مه‌کویه‌کی روشنبیری و هونه‌رییه بو گه‌نجان (-)
نه رمه واڵه ی کوردی بۆ ویندۆز (-)
کاردو kardu (-)
عاشق کردستان (-)
شبدر سیراب (-)
لرستان ما (-)
فرهنگ و تاریخ و هنر كردی (-)
مانگه شه‌وی له‌لیلاخ (-)
سرزمین آفتاب (-)
zeryaw (-)
ساخت وبلاگ كردی (كوردی بلاگ ) (-)
دیدنیهای ایلام (-)
خوناوكه (-)
ئه‌زمه‌ڕ سیاسی و رۆشنبیری (-)
XELWET - خه‌ڵوه‌ت (-)
كلیم الله توحدی (-)
سه‌ریوان (گیلانغرب) (-)
شووشه (-)
ژیرو (-)
ده نگێك بۆ ئاواته کان (-)
هاودڵی (-)
فرمیسک(فرهنگ و هنر کردستان) (-)
کردان شیراز (-)
پایگاه اطلاع رسانی تلاطم (-)
توسعه دهندگان علم (-)
ژانی گه‌ل (-)
آشنایی با مسائل فرهنگی کرد (-)
هاستینگ کردی (-)
بانکول (-)
سوران بلاگ (-)
فرهنگی(کردستان) (-)
اتفاقا ما.... (-)
تارنگار کوردهای کورمانج (-)
آوای کرد (-)
کرد امروز (-)
بزرگترین سایت تفریحی کردستان (-)
سه‌یران (-)
کردهای قزوین (-)
شیعری کوردی (-)
تهران 7 فروم (-)
تاریخچه کرد (-)
حه‌وت کانی (-)
زه‌رده په‌ری گول (-)
پاییز (-)
زیبای خفته (-)
کرد و کردستان (-)
کونه کورد (-)
په یڤ (-)
ناجی ملت کرد (-)
بهار اشعار (-)
شیعر کوردی (-)
اهل سنت (-)
آرشیو لینكدونی
جستجو

جستجو در بلاگ


مطالب گذشته وبلاگ

  حسین تقدیسی

  کاردوک

  تاریخچه خط کوردی

  زندگینامه فقی تیران

  مناجات کوردی ( شعر کورمانجی )

  نگاهی تاریخی به وضعیت کردهای ایران

  ماههای سال در زبان کوردی

  معرفی ایلات جلالی و شكاك

  زندگینامه وه‌لی دیوانه

  شعر زیبای مادر (كورمانجی)

  فلسفه رقص كردی و انواع رقص كردی

  گذری بر تاریخ هورامان

  طبقه بندی زبانهای دنیا

  كردهای شیراز

  طایفه بارزانی

  استاد هادی ضیاالدین (مجسمه ساز)

  فرهنگهای كردی (فرهنگ لغت)

  معرفی دلدار(شاعر كورد)

  معرفی چند زن روشنفكر كرد

  منطقه موكریان

  كردهای ایلام

  شعر (Durî te )

  نقده همیشه كردستان

  كردهای ارومیه

  زندگینامه مام وه‌ستا گوران

  SMS اس ام اس کردی (کوردی)

  آیین در کردستان

  لکی

  کردهای ایلام (1)

  شعر (لهجه کرمانشاهی)

  امپراتوری ماد

  حه‌سه‌ن سه‌لاح سوران(حسن صلاح سوران)

  شرف خان بدلیسی

  ئه‌مشه‌و(شیعر)

  سید خلیل عالی نژاد

  زن کرد از دید نویسندگان

  معروف کوکه ای

  بابرده‌ڵه (شعر)

  قاله مه‌ره

  محمد قاضی

  كۆڵه‌كه‌كانی گۆرانی كوردی

  جگه‌رخوین (شاعر و نویسنده)

  کردستان یک رویا

  مه ستانه

  لی‌کولینه‌وه‌یک له سه‌ر نه‌وروز

  کیژی کا فروش

  خوشه‌ویستی له نیوان رواله‌ت و جه‌وهه‌ر دا

  شعر نیشتمان (وطن) به لهجه فیلی

  مستوره ئه‌رده‌لان (اردلان)

  هه‌تاوه‌ خه‌واڵۆكانی وڵاتی من

  کرمانشاه و دلیل فارسی حرف زدن

  نامه‌ی پدر و مادری برای فرزندانشان

  نوشتن با الفبای کردی یا لاتین؟

  زندگینامه سید علی اصغر کردستانی

  امپراتوریهای کرد بخش دوم

  چند شعر زیبای کردی

  امپراتوریهای کرد بخش اول

  شعرای هورامان

  جه‌لاد(شعر سورانی)

  سه‌‌ره‌تایه‌ک بۆ مێژوو

  نام شهرهای کردستان از کجا آمده؟

  زن کرد(ژنی کورد)

  ئه‌خته‌ر‌کچی کوردی چاو‌مه‌ست(شعر سورانی)

  زندگینامه احمد خانی (دانلود کتاب مم و زین)

  شعر سورانی(ئه‌من ئه‌ی نیشتمان توم هه‌ر له‌بیره)

  لباس کردی+عکس

  مراسم پیر شالیار(اورامان)

  زندگینامه شوان پرور

  شعر کردی سورانی(نه عه‌ره‌بم به ایرانی نه تورکیکی شاخستانی)

  ساختار دستوری زبان کردی

  زندگینامه پوران درخشنده

  هه‌شت دروی دایه (مطلب جالب)

  شعر کردی سورانی(دایه)

  بررسی موسیقی کردی

  شعر کردی سورانی(کانی)

  بررگان کرد(باستان و جهان)

  كردستان در دوره ­ی اسلامی

  شعر کردی سورانی(بهار)

  تاریخچه رقص کردی

  وی زالم(شعر کرمانجی)

  کردستان در دوران باستان

  شعری عاشقانه

  مطلبی حکمت آموز

  زندگینامه قانع

  زندگینامه نالی

  تو گوت از گولم(شعرکرمانجی+ترجمه)

  امید کردستانی(معاون ارشد گوگل)

  که‌س به وه‌ی نالا ئازایی(داستان کردی)

  زندگینامه شرکو بی‌کس

  زندگینامه حسن زیرک

آمار وبلاگ
بازدید های امروز :
بازدید های دیروز :
كل مطالب :
كل بازدید ها :

قالب توسط :صابر كردستانچی


Online User